Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni kostiumów „Bajkolandia”, której właścicielem jest firma FHU Avanti, ul. Legionów 17, 38-400 Krosno.
 2. Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie kostiumów, strojów karnawałowych, przebrań i innych akcesoriów, zwanych dalej „strojami”, klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym, zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.
 3. Wypożyczający, korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Wypożyczający, dokonując wypożyczenia stroju, zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych, potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia, wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 5. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu wypożyczenia. Wszystkie dane osobowe uzyskane przez Wypożyczalnie w trakcie trwania działalności firmy są poufne i w żadnej formie nieudostępniane innym osobom, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z cennikiem (cena wypożyczenia uzależniona jest od rodzaju stroju) adekwatną do zdeklarowanego czasu wypożyczenia. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia, w momencie odbioru stroju z wypożyczalni. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji, zaliczka ta jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. W przypadku rezerwacji stroju, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia, w sytuacji gdy strój ten nie zostanie odebrany.
 7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji stroju w przypadku, gdy zarezerwowany kostium, z przyczyn od wypożyczalni niezależnych, uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.
 8. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia i wydania stroju wypożyczającemu.
 9. Standardowy okres wypożyczenia to 1 doba (sobota i niedziela traktowane są jako jedna doba). Poza karnawałem istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do 2 dób.
 10. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego”.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nieingerowania w jego wygląd. Zabrania się prania, prasowania oraz przerabiania strojów.
 12. Okres wypożyczenia obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem stroju przez Wypożyczającego, a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu, w jakim był on wypożyczony.
 13. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym, w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 14. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia kostiumu – Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia związanych z naprawą zaistniałych szkód.
 15. W przypadku gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub niekompletny, zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju.
 16. W przypadku gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt prania, której wysokość ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.
 17. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.
 18. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa będzie nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia rynkowej ceny kostiumu.
 19. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (czyli nie oddania stroju w wyznaczonym terminie), zwanego dalej Przetrzymaniem Stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:
  • za każdą dobę Przetrzymania Stroju – opłata w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres;
  • w przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę wypożyczenia stroju pomnożoną przez ilość dni zwłoki powiększoną o wartość Przetrzymanego Stroju ustaloną przez właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe stroju.
 20. W przypadku Przetrzymania Stroju dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.
 21. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Stroju.
 22. Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą się nieznacznie różnić od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.
 23. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia wszystkich swoich roszczeń od Wypożyczającego związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 24. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Wypożyczalni.